Đài:
Số lần quay:
Thống kê số lần xuất hiện của chữ số ở hàng chục/đơn vị cho 5 lần quay gần nhất xổ số Bạc Liêu
Hàng chục Số Hàng đơn vị
9 lần - 10%
04 lần - 4.4%
11 lần - 12.2%
110 lần - 11.1%
11 lần - 12.2%
211 lần - 12.2%
6 lần - 6.7%
310 lần - 11.1%
9 lần - 10%
49 lần - 10%
10 lần - 11.1%
56 lần - 6.7%
6 lần - 6.7%
67 lần - 7.8%
11 lần - 12.2%
713 lần - 14.4%
7 lần - 7.8%
86 lần - 6.7%
10 lần - 11.1%
914 lần - 15.6%