Đài:
Số lần quay:
Thống kê số lần xuất hiện của chữ số ở hàng chục/đơn vị cho 5 lần quay gần nhất xổ số Quảng Nam
Hàng chục Số Hàng đơn vị
8 lần - 8.9%
012 lần - 13.3%
11 lần - 12.2%
17 lần - 7.8%
7 lần - 7.8%
28 lần - 8.9%
6 lần - 6.7%
311 lần - 12.2%
8 lần - 8.9%
49 lần - 10%
12 lần - 13.3%
510 lần - 11.1%
9 lần - 10%
66 lần - 6.7%
14 lần - 15.6%
710 lần - 11.1%
11 lần - 12.2%
88 lần - 8.9%
4 lần - 4.4%
99 lần - 10%