Đài:
Số lần quay:
Thống kê số lần xuất hiện của chữ số ở hàng chục/đơn vị cho 5 lần quay gần nhất xổ số Quảng Ninh
Hàng chục Số Hàng đơn vị
9 lần - 6.7%
07 lần - 5.2%
20 lần - 14.8%
114 lần - 10.4%
13 lần - 9.6%
218 lần - 13.3%
9 lần - 6.7%
310 lần - 7.4%
9 lần - 6.7%
417 lần - 12.6%
9 lần - 6.7%
59 lần - 6.7%
14 lần - 10.4%
613 lần - 9.6%
18 lần - 13.3%
716 lần - 11.9%
17 lần - 12.6%
822 lần - 16.3%
17 lần - 12.6%
99 lần - 6.7%