Đài:
Số lần quay:
Thống kê số lần xuất hiện của chữ số ở hàng chục/đơn vị cho 5 lần quay gần nhất xổ số Vũng Tàu
Hàng chục Số Hàng đơn vị
5 lần - 5.6%
010 lần - 11.1%
11 lần - 12.2%
110 lần - 11.1%
12 lần - 13.3%
28 lần - 8.9%
4 lần - 4.4%
36 lần - 6.7%
9 lần - 10%
47 lần - 7.8%
11 lần - 12.2%
59 lần - 10%
8 lần - 8.9%
611 lần - 12.2%
8 lần - 8.9%
78 lần - 8.9%
8 lần - 8.9%
817 lần - 18.9%
14 lần - 15.6%
94 lần - 4.4%