Chọn đài, thời gian từ ngày đến ngày, và nhập dãy số từ 2 đến 6 chữ số.