Miền:
Số lần quay:
     
Thống kê tần số theo lô cho 5 lần quay gần nhất xổ số Miền Bắc
Số Tần suất
012 lần - 1.5%
022 lần - 1.5%
051 lần - 0.7%
062 lần - 1.5%
071 lần - 0.7%
091 lần - 0.7%
102 lần - 1.5%
111 lần - 0.7%
124 lần - 3%
131 lần - 0.7%
171 lần - 0.7%
184 lần - 3%
191 lần - 0.7%
203 lần - 2.2%
211 lần - 0.7%
222 lần - 1.5%
241 lần - 0.7%
262 lần - 1.5%
271 lần - 0.7%
282 lần - 1.5%
291 lần - 0.7%
301 lần - 0.7%
312 lần - 1.5%
321 lần - 0.7%
333 lần - 2.2%
352 lần - 1.5%
373 lần - 2.2%
382 lần - 1.5%
401 lần - 0.7%
422 lần - 1.5%
443 lần - 2.2%
451 lần - 0.7%
462 lần - 1.5%
472 lần - 1.5%
482 lần - 1.5%
492 lần - 1.5%
502 lần - 1.5%
512 lần - 1.5%
541 lần - 0.7%
551 lần - 0.7%
581 lần - 0.7%
591 lần - 0.7%
601 lần - 0.7%
622 lần - 1.5%
644 lần - 3%
651 lần - 0.7%
671 lần - 0.7%
681 lần - 0.7%
691 lần - 0.7%
704 lần - 3%
717 lần - 5.2%
721 lần - 0.7%
743 lần - 2.2%
761 lần - 0.7%
771 lần - 0.7%
781 lần - 0.7%
801 lần - 0.7%
815 lần - 3.7%
821 lần - 0.7%
832 lần - 1.5%
843 lần - 2.2%
882 lần - 1.5%
894 lần - 3%
901 lần - 0.7%
913 lần - 2.2%
922 lần - 1.5%
931 lần - 0.7%
942 lần - 1.5%
962 lần - 1.5%
972 lần - 1.5%
981 lần - 0.7%
991 lần - 0.7%