Đài:
Số lần quay:
       
Thống kê tần số theo lô cho 5 lần quay gần nhất xổ số Bạc Liêu
Số Tần suất
001 lần - 1.1%
011 lần - 1.1%
021 lần - 1.1%
032 lần - 2.2%
041 lần - 1.1%
072 lần - 2.2%
081 lần - 1.1%
111 lần - 1.1%
121 lần - 1.1%
131 lần - 1.1%
141 lần - 1.1%
173 lần - 3.3%
181 lần - 1.1%
193 lần - 3.3%
201 lần - 1.1%
221 lần - 1.1%
232 lần - 2.2%
241 lần - 1.1%
252 lần - 2.2%
261 lần - 1.1%
271 lần - 1.1%
292 lần - 2.2%
321 lần - 1.1%
351 lần - 1.1%
361 lần - 1.1%
371 lần - 1.1%
381 lần - 1.1%
391 lần - 1.1%
413 lần - 3.3%
421 lần - 1.1%
431 lần - 1.1%
441 lần - 1.1%
452 lần - 2.2%
491 lần - 1.1%
502 lần - 2.2%
521 lần - 1.1%
563 lần - 3.3%
572 lần - 2.2%
592 lần - 2.2%
611 lần - 1.1%
621 lần - 1.1%
641 lần - 1.1%
672 lần - 2.2%
691 lần - 1.1%
712 lần - 2.2%
722 lần - 2.2%
731 lần - 1.1%
742 lần - 2.2%
751 lần - 1.1%
781 lần - 1.1%
792 lần - 2.2%
812 lần - 2.2%
841 lần - 1.1%
861 lần - 1.1%
882 lần - 2.2%
891 lần - 1.1%
922 lần - 2.2%
933 lần - 3.3%
941 lần - 1.1%
961 lần - 1.1%
972 lần - 2.2%
991 lần - 1.1%