Đài:
Số lần quay:
       
Thống kê tần số theo lô cho 5 lần quay gần nhất xổ số Đắk Lắk
Số Tần suất
012 lần - 2.2%
062 lần - 2.2%
081 lần - 1.1%
091 lần - 1.1%
101 lần - 1.1%
122 lần - 2.2%
132 lần - 2.2%
141 lần - 1.1%
201 lần - 1.1%
242 lần - 2.2%
251 lần - 1.1%
261 lần - 1.1%
281 lần - 1.1%
302 lần - 2.2%
321 lần - 1.1%
342 lần - 2.2%
352 lần - 2.2%
363 lần - 3.3%
371 lần - 1.1%
391 lần - 1.1%
401 lần - 1.1%
414 lần - 4.4%
441 lần - 1.1%
461 lần - 1.1%
482 lần - 2.2%
493 lần - 3.3%
501 lần - 1.1%
542 lần - 2.2%
552 lần - 2.2%
562 lần - 2.2%
572 lần - 2.2%
581 lần - 1.1%
591 lần - 1.1%
623 lần - 3.3%
633 lần - 3.3%
641 lần - 1.1%
652 lần - 2.2%
661 lần - 1.1%
672 lần - 2.2%
731 lần - 1.1%
741 lần - 1.1%
774 lần - 4.4%
791 lần - 1.1%
802 lần - 2.2%
832 lần - 2.2%
862 lần - 2.2%
893 lần - 3.3%
911 lần - 1.1%
931 lần - 1.1%
943 lần - 3.3%
961 lần - 1.1%
971 lần - 1.1%
981 lần - 1.1%
991 lần - 1.1%