Đài:
Số lần quay:
       
Thống kê tần số theo lô cho 5 lần quay gần nhất xổ số Quảng Nam
Số Tần suất
001 lần - 1.1%
011 lần - 1.1%
032 lần - 2.2%
041 lần - 1.1%
062 lần - 2.2%
081 lần - 1.1%
102 lần - 2.2%
111 lần - 1.1%
121 lần - 1.1%
132 lần - 2.2%
142 lần - 2.2%
161 lần - 1.1%
171 lần - 1.1%
191 lần - 1.1%
221 lần - 1.1%
233 lần - 3.3%
241 lần - 1.1%
251 lần - 1.1%
261 lần - 1.1%
311 lần - 1.1%
351 lần - 1.1%
371 lần - 1.1%
382 lần - 2.2%
391 lần - 1.1%
421 lần - 1.1%
441 lần - 1.1%
451 lần - 1.1%
471 lần - 1.1%
482 lần - 2.2%
492 lần - 2.2%
503 lần - 3.3%
532 lần - 2.2%
553 lần - 3.3%
572 lần - 2.2%
592 lần - 2.2%
601 lần - 1.1%
611 lần - 1.1%
623 lần - 3.3%
631 lần - 1.1%
641 lần - 1.1%
651 lần - 1.1%
661 lần - 1.1%
703 lần - 3.3%
721 lần - 1.1%
742 lần - 2.2%
753 lần - 3.3%
761 lần - 1.1%
773 lần - 3.3%
791 lần - 1.1%
801 lần - 1.1%
813 lần - 3.3%
841 lần - 1.1%
872 lần - 2.2%
882 lần - 2.2%
892 lần - 2.2%
901 lần - 1.1%
921 lần - 1.1%
931 lần - 1.1%
981 lần - 1.1%