Đài:
Số lần quay:
       
Thống kê tần số theo lô cho 5 lần quay gần nhất xổ số Quảng Ninh
Số Tần suất
001 lần - 0.7%
023 lần - 2.2%
031 lần - 0.7%
041 lần - 0.7%
071 lần - 0.7%
082 lần - 1.5%
101 lần - 0.7%
113 lần - 2.2%
123 lần - 2.2%
132 lần - 1.5%
143 lần - 2.2%
162 lần - 1.5%
173 lần - 2.2%
183 lần - 2.2%
211 lần - 0.7%
221 lần - 0.7%
231 lần - 0.7%
241 lần - 0.7%
252 lần - 1.5%
263 lần - 2.2%
282 lần - 1.5%
292 lần - 1.5%
301 lần - 0.7%
321 lần - 0.7%
332 lần - 1.5%
341 lần - 0.7%
352 lần - 1.5%
371 lần - 0.7%
391 lần - 0.7%
411 lần - 0.7%
422 lần - 1.5%
431 lần - 0.7%
441 lần - 0.7%
451 lần - 0.7%
482 lần - 1.5%
491 lần - 0.7%
521 lần - 0.7%
531 lần - 0.7%
544 lần - 3%
571 lần - 0.7%
582 lần - 1.5%
601 lần - 0.7%
621 lần - 0.7%
631 lần - 0.7%
642 lần - 1.5%
651 lần - 0.7%
662 lần - 1.5%
674 lần - 3%
692 lần - 1.5%
701 lần - 0.7%
715 lần - 3.7%
722 lần - 1.5%
751 lần - 0.7%
762 lần - 1.5%
773 lần - 2.2%
782 lần - 1.5%
792 lần - 1.5%
812 lần - 1.5%
822 lần - 1.5%
831 lần - 0.7%
843 lần - 2.2%
851 lần - 0.7%
861 lần - 0.7%
872 lần - 1.5%
884 lần - 3%
891 lần - 0.7%
902 lần - 1.5%
912 lần - 1.5%
922 lần - 1.5%
941 lần - 0.7%
951 lần - 0.7%
963 lần - 2.2%
971 lần - 0.7%
985 lần - 3.7%