Đài:
Số lần quay:
       
Thống kê tần số theo lô cho 5 lần quay gần nhất xổ số Vũng Tàu
Số Tần suất
032 lần - 2.2%
041 lần - 1.1%
082 lần - 2.2%
102 lần - 2.2%
112 lần - 2.2%
161 lần - 1.1%
172 lần - 2.2%
184 lần - 4.4%
201 lần - 1.1%
211 lần - 1.1%
223 lần - 3.3%
231 lần - 1.1%
241 lần - 1.1%
252 lần - 2.2%
261 lần - 1.1%
272 lần - 2.2%
302 lần - 2.2%
321 lần - 1.1%
351 lần - 1.1%
422 lần - 2.2%
451 lần - 1.1%
462 lần - 2.2%
472 lần - 2.2%
482 lần - 2.2%
543 lần - 3.3%
552 lần - 2.2%
562 lần - 2.2%
571 lần - 1.1%
582 lần - 2.2%
591 lần - 1.1%
601 lần - 1.1%
641 lần - 1.1%
651 lần - 1.1%
661 lần - 1.1%
683 lần - 3.3%
691 lần - 1.1%
701 lần - 1.1%
712 lần - 2.2%
741 lần - 1.1%
783 lần - 3.3%
791 lần - 1.1%
801 lần - 1.1%
812 lần - 2.2%
821 lần - 1.1%
831 lần - 1.1%
851 lần - 1.1%
862 lần - 2.2%
902 lần - 2.2%
913 lần - 3.3%
921 lần - 1.1%
932 lần - 2.2%
951 lần - 1.1%
962 lần - 2.2%
971 lần - 1.1%
981 lần - 1.1%
991 lần - 1.1%